TAX & DUTY PRIVILEGE


บริการด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (TAX & DUTY PRIVILEGE)

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากร อาทิ อากรตามมาตรา 19 ทวิ, BOI เป็นต้น, บจก. เอทีเอส (ATS Work Service Co.,Ltd.) โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำงาน ให้คำปรึกษาและบริการ ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (TAX & DUTY PRIVILEGE) ที่มีอยู่ในประเทศไทย อย่างครบวงจร ดังนี้

19 BIS-PRIVILEGEบริการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (Duty Drawback under section 19 BIS)

  • จัดทำชุดคำขอ รับอนุมัติหลักการ 19 ทวิ (แบบ กศก.29)
  • จัดทำและยื่นสูตรการผลิต (e-Formula), ตารางโอนสิทธิ์ (e-Transfer)
  • ตัดบัญชีใบขนสินค้านำเข้า-ส่งออก, จัดทำชุดขอคืนอากร (กศก.111) และจัดทำรายงานสำหรับขอคืนภาษีอากร (Duty Drawback Report)
  • ชุดเอกสารชำระภาษีอากร
  • ให้คำปรึกษา และจัดทำรายงานสรุป สถานะของงาน (Job Status) แก่ลูกค้าในแต่ละขั้นตอน

หลักการและการให้บริการ ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ของเอทีเอส มีรายละเอียด มีข้อดี สำหรับลูกค้า ผู้ประกอบการ ดังนี้ (LINK)

 19 BIS FLOWATS 19 BIS System

BOI-PRIVILEGEบริการ BOI (ส่งเสริมการลงทุน)

 • ให้คำปรึกษา ขอรับการส่งเสริมการลงทุน และดำเนินการด้านต่าง ๆ ในแต่ละโครงการ
 • งานนำเข้าเครื่องจักร การจัดทำบัญชีรายการเครื่องจักร (eMT Online)
 • งานบัญชีรายการวัตถุดิบ, รายการผลิตภัณฑ์และสูตรการผลิต (BIRTMML, BIRTDESC, BIRTFRM) ในระบบ RMTS-2011
 • งานนำเข้าวัตถุดิบ พิธีการศุลกากร, การจัดทำข้อมูลสั่งปล่อย BIRTIMP
 • การยื่นขอตัดบัญชีวัตถุดิบ BIRTEXP, รายการโอนสิทธิ BIRTVEN
 • การปรับยอดวัตถุดิบ BIRTADJ
 • ยื่นขอคืนภาษีอากรสงวนสิทธิ BOI

หลักการและการให้บริการด้านสิทธิ BOI ของเอทีเอส มีรายละเอียด มีข้อดี สำหรับลูกค้า ผู้ประกอบการ ดังนี้ (LINK)

BOI Process Flow

Tax Compensationบริการขอชดเชยภาษีอากร (Tax Compensation)

 • จัดทำชุดคำขอ รับอนุมัติหลักการ
 • ชุดคำขอรับเงินชดเชย (กศก.20/1) ชุดคำขอโอนสิทธิบัตรภาษี
 • ติดตามอนุมัติ และรับบัตรภาษี ( Tax Coupon )
 • รายงานสำหรับกรมศุลกากร และรายงานสรุปสำหรับลูกค้า
Tax Compensation Flow

Bonded & Free Zone บริการด้าน คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE), เขตปลอดอากร (FREE ZONE)

 • บริการให้คำปรึกษา/แนะนำ สิทธิประโยชน์ การจัดตั้ง (พรบ.ศุลกากร 2469)
 • บริการพิธีการศุลกากรระหว่างคลัง และเขต Free Zone
 • บริการจัดทำรายงานสินค้าเข้า-ออกในคลังฯ อาทิ รายงานนำเข้า, รายงานส่งออก, รายงานบัญชีแยกประเภท, รายงานบัญชีสินค้าคงเหลือ (Stock) สำหรับยื่นกรมศุลกากร

โดยบริการดังกล่าวข้างต้น ทางเอทีเอสฯ ใช้ระบบ IT System เป็นเครื่องมือในการให้บริการทั้งหมด โดยมี ระบบซอฟแวร์ ATS Soft System  เป็น Tool บริการหลัก ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่เอทีเอสฯ พัฒนาขึ้นมาเอง จากประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปีของทีมงาน