BOI SERVICE


บริการด้านสิทธิประโยชน์ BOI

บริการสำหรับกลุ่มธุรกิจ ที่ได้รับสิทธิการส่งเสริมการลงทุน (BOI), ทางเอทีเอส ให้บริการลูกค้าโดยทั้งแบบครบวงจร (Full Services) หรือเฉพาะ Process งานที่ลูกค้า ผู้ประกอบการมีข้อจำกัด หรือควบคุมต้นทุน (Cost) ให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้

ซึ่งโซลูชั่นส์ดังกล่าวของเอทีเอส ลูกค้า ผู้ประกอบการที่ใช้บริการ จะได้รับประโยชน์ โดยลดปัญหาคอขวด มีความยืดหยุ่น สามารถคอนโทรลการดำเนินการโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง

บริการของ ATS

 • ให้คำปรึกษาและการดำเนินการด้านต่าง ๆ ในแต่ละโครงการ เพื่อกำหนดโซลูชั่นที่เหมาะสม ที่ลูกค้า ผู้ประกอบการ จะได้รับสิทธิประโยชน์ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำ เป็นตัวแทน และดำเนินงานเอกสาร สำหรับยื่นกับ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน, ดำเนินงานข้อมูลสำหรับยื่น สโมสรการลงทุน (IC) อาทิ
  • การจัดทำบัญชีรายการเครื่องจักร การนำเข้าเครื่องจักร (eMT Online)
  • งานบัญชีรายการวัตถุดิบ, ชื่อเพิ่มเติม,รายการผลิตภัณฑ์และสูตรการผลิต (BIRTMML, BIRTDESC, BIRTFRM) ในระบบ RMTS-2011
  • งานนำเข้าวัตถุดิบ พิธีการศุลกากร, ข้อมูลสั่งปล่อยวัตถุดิบ BIRTIMP
  • งานยื่นขอตัดบัญชีวัตถุดิบ BIRTEXP, รายการโอนสิทธิ BIRTVEN
  • อื่น ๆ เช่น การปรับยอดวัตถุดิบ BIRTADJ, ยื่นขอคืนภาษีอากรสงวนสิทธิ

โดยการดำเนินงานด้านข้อมูลนั้น ทีมงานจะ Process ด้วย Management System ซึ่งเป็นหนึ่งในโมดูลของ ATS Soft System ในการตรวจสอบข้อมูลจากใบขนสินค้าขาเข้า-ส่งออก และสร้างหรือ Input ไฟล์ BIRT ตามรูปแบบของ ระบบ RMTS-2011 โดยอัตโนมัติ ตาม Flow แผนภาพ ดังนี้

BOI Flow

ประโยชน์ที่ได้จะรับ สำหรับลูกค้า ผู้ประกอบการ

 • ลดข้อผิดพลาด, ลดเวลา และภาระในการ re-key ข้อมูลซ้ำซ้อนของลูกค้า ผู้ประกอบการ ในการจัดทำไฟล์ BIRT ต่าง ๆ ยื่น/ส่งกับสโมสรการลุงทุน (IC)
 • ระบบจะตรวจสอบข้อมูล อาทิ ชื่อวัตถุดิบ โมเดล, Description ไม่ต้องตรวจ Manual อาทิ การ Vlookup ใน Excel
 • ลดความยุ่งยากในการคำนวณยอด เช่นการ โอนสิทธิให้ Vendor, ระบบจะคำนวณและบันทึกเป็นไฟล์ BIRTVEN ตามที่ได้ Set ค่าโอนสิทธิไว้โดยอัตโนมัติ
 • มี Report และ Job Status ลูกค้า สามารถตรวจสอบ ติดตาม Process งานได้ตลอดเวลา
 • พัฒนาและ Update อยู่เสมอ รองรับข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติใหม่ ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง