ATS IT SOLUTIONS


ให้บริการและทำงานด้วย IT Solutions

บจก.เอทีเอส ในฐานะของผู้ให้บริการ ลูกค้า ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร รวมถึงเป็นพันธมิตรและ Outsource หน่วยงานต่าง ๆ นั้น มีนโยบาย นำเอาระบบ IT มาบูรณาการ (IT Solutions) เป็นเครื่องมือหลัก เพื่อสนับสนุนการทำงาน ในการให้บริการธุรกรรมส่วนต่าง ๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงาน คงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง ตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ ที่เปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กรมศุลกากร , สำนักงานส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ทางเอทีเอส ซึ่งมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้าน IT เป็นหนึ่งในทีมงานด้วย จะใช้หลักการพิจารณาเปรียบเทียบ จัดหา ร่วมมือกับพันธมิตร และพัฒนา System เฉพาะทางขึ้นมาเอง เพื่อให้ได้สิ่งที่เหมาะสมและดีที่สุด แก่ลูกค้า ผู้ประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

IT SOLUTIONSIT solutions ที่ร่วมกับเครือข่าย พันธมิตร นำมาให้บริการ และใช้เป็นเครื่องมือทำงาน

 • ระบบจัดทำเอกสารศุลกากรใบขนสินค้า Paperless (E-Import, E-Export) จากซอฟแวร์เฮาส์พันธมิตรที่ได้การรับรองมาตรฐานจากกรมศุลกากร
 • การรับ-ส่งข้อมูลผ่าน VAN ภายใต้ระบบ Thailand National Single Window (NSW)
 • การชำระภาษีผ่านระบบ E-Payment
 • ติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากร โดยระบบ E-Tracking
 • ระบบการจัดเก็บเอกสารในแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Documents System)

แผนภาพของ Thailand National Single Window (NSW), อ้างอิงภาพจาก cloudservice.co.th

Thai NSW

ATS SystemBusiness Information Systems ที่เอทีเอส พัฒนาเฉพาะทางขึ้นมาเอง (In-House)

โดยจากประสบการณ์การทำงาน การให้บริการ แก่กลุ่มธุรกิจหลากหลายประเภท ตลอดระยะเวลามากกว่าสิบปีดังกล่าว  ทางเอทีเอส ได้พัฒนาซอฟแวร์ในชื่อ “ATS Soft System” ขึ้นมา โดยเป็นแอพพลิเคชั่นและเป็น Middleware เพื่อเติมเต็มและรองรับกระบวนการธุรกรรมต่าง ๆ ของลูกค้าและพันธมิตร ในธุรกิจนำเข้า-ส่งออก สิทธิประโยชน์ภาษีอากร และธุรกิจระบบโลจิสติกส์

ATS Soft System

 • โมดูลระบบ ด้านนำเข้า-ส่งออกและพิธีการศุลกากร (Customs Clearance Management) มีระบบย่อยและฟังก์ชั่นเป็นจุดเด่น ดังนี้
  • ส่วนจัดทำข้อมูล (Data Management) ซึ่งเป็นระบบ Draft และตรวจสอบข้อมูล อาทิ สิทธิประโยชน์, พิกัดศุลกากร
  • ฟังก์ชั่นออกเอกสารอินวอยซ์ (Invoice) ตามรูปแบบของแต่ละผู้ประกอบการ เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีหลาย ๆ Project แต่มีข้อจำกัด และต้องการลดภาระบาง Process งาน
  • ระบบ Transfer/Mapping ที่มีฟังชั่นและความสามารถในการ Transfer ข้อมูลคำสั่งซื้อ (PO), อินวอยซ์ (Invoice) ในรูปแบบ เช่น  Text File, Excel, CSV เป็นต้น ของผู้ประกอบการ เข้าส่วนจัดทำข้อมูล (Data management) ของ ATS System พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับโปรแกรมจัดทำเอกสารใบขนสินค้า Paperless
  • ระบบ Job Status เพื่อดูแลและคอนโทรลกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกให้กับลูกค้า ในการติดตาม Status งานและดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ เช่น ใบขนสินค้า, รายงานต่าง ๆ เป็นต้น
  โดยส่วนต่าง ๆ ในโมดูลระบบนี้ จะทำให้ลดข้อผิดพลาด ลดเวลาในการ Input ข้อมูลในใบขนสินค้า ส่งผลให้ลดต้นทุน ลดระยะเวลา ของผู้ประกอบการ ในการนำใบขนฯ ไปใช้ด้านสิทธิประโยชน์ เช่นขอคืนอากร 19 ทวิ, ตัดบัญชี BOI เป็นต้น
 • โมดูลระบบ ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (TAX & DUTY PRIVILEGE)
  แอฟพลิเคชั่นซอฟแวร์ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ในประเทศไทย ยังมีไม่มากนัก และที่มีอยู่ ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ได้.  ระบบ ATS Soft System ที่ทางทีมงานฯ ได้พัฒนาขึ้น มีฟังก์ชั่นใช้งานที่ตอบโจทย์ ลดขั้นตอน และตรงตามความต้องการของลูกค้า ในกระบวนการทำงาน  โดยโมดูลของระบบ ATS ดังกล่าว จะครอบคลุมสิทธิประโยชน์หลัก ๆ ของประเทศไทยดังนี้

  • ระบบขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (19 BIS Management System)
  • ระบบจัดทำไฟล์สั่งปล่อยวัตถุดิบและตัดบัญชี BOI (BOI Management System)
  • ระบบตัดบัญชีและรายงานเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บนซึ่งรองรับทั้งแบบโรงผลิตและคลังทั่วไป (Free Zone & Store Report System)

ขยายการให้บริการด้วย Software as a Service บน cloud

ปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารระบบอินเตอร์เน็ต และระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud computing), ทางเอทีเอสฯ กำลังขยายขอบเขตการให้บริการ ให้กับลูกค้า ผู้ประกอบการ และบริษัทตัวแทน พันธมิตรธุรกิจ ในรูปแบบ บริการใช้สิทธิซอฟแวร์ หรือ Software as a Service  ของ ATS Soft System บนระบบ Cloud ซึ่งทางทีมงานฯ จะแจ้งข่าวสาร Update ให้ทราบเป็นระยะ ทั้งทาง Web site และ e-Mail

โดยลูกค้า ผู้ประกอบการ บริษัท ที่สนใจสินค้าและบริการ ของทางเอทีเอสฯ  สามารถติดต่อสอบถาม ขอคำปรึกษา และขอใช้บริการได้ที่ Contact us